REDI-IV™ PACK

REDI-IV™ PACK

SKU: M4009 หมวดหมู่: , . Want to know more ?
รายละเอียด

กระเป๋า REDI-IV PACK เป็นกระเป๋าสำหรับใส่ถุงน้ำเกลือออกแบบมาเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานและสะดวกต่อการพกพา ในหนึ่งกระเป๋าสามารถบรรจุถุงน้ำเกลือ ท่อสวน หรือสิ่งจำเป็นที่ต้องการใช้ร่วมในการจัดเตรียมถุงน้ำเกลือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ช่องพลาสติกใสเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นปริมาณของน้ำเกลือที่มีอยู่ภายในถุง พร้อมที่แขวนให้สามารถแขวนถุงน้ำเกลืออยู่ในที่สูงเพื่อให้น้ำเกลือไหลเข้าสู่ผู้ป่วยได้สะดวก หรือในสภาวะที่ไม่มีสามารถหาที่แขวนกระเป๋าใส่ถุงน้ำเกลือให้อยู่ในที่สูงได้ สายรัดตีนตุ๊กแกจะทำหน้าที่รัดถุงน้ำเกลือให้มีแรงดันแม้กระเป๋าใส่ถุงน้ำเกลือจะอยู่ในพื้นที่ต่ำก็ตาม เพื่อให้มีแรงดันช่วยให้น้ำเกลือไหลเข้าสู่ผู้ป่วยได้

•ช่องสำหรับเก็บถุงนำ้เกลือหรือถุงเลือด 3 ช่อง
•ช่องเก็บอุปกรณ์ 5 ตำ แหน่ง
•ผลิตจากเนื้อผ้ามีความหนาเป็นพิเศษ 1200 Denier เคลือบด้วย TPE เพื่อกันนำ้ และคราบสกปรก
•รองรับถุงนำ้เกลือขนาด 250 มล. – 1000 มล.
•ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน