OMNI™ PRO BLS/ALS Bag

OMNI™ PRO BLS/ALS
Rollover the hot spots

กระเป๋า OMNI™ PRO เป็นกระเป๋าปฐมพยาบาลที่ได้รับการออกแบบที่สมบูรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนไปถึงขั้นสูง (BLS/ALS) OMNI™ PRO ยังเป็นกระเป๋าแรกที่ได้นำเอาระบบ TS-Ready™ มาใช้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มกระเป๋าเสริมหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นเป็นระเบียบตามความต้องการเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

omnibag1omnibag2omnibag3

การทำงานของ OMNI Pro